โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ทหาร

พันเอก ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ทหาร วพม. / รพ.รร.6