วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเวชศาสตร์ทหารในภูมิภาค

พันธกิจ