ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ผลิตแพทย์ทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ระบบสาธารณสุขของประเทศมากกว่า 40 ปี บัณฑิตแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ