ติดต่อเรา

สำหรับการสอบถาม

อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้ง:

317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

02-354-7733

โทรสาร :

02-354-7733

E-mail :

pcmmcoe@pcm.ac.th

Facebook :

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557575320145&mibextid=ZbWKwL