การบริการวิชาการ

การต่อยอดองค์ความรู้ ทางด้านเวชศาสตร์ทหารสู่ชุมชน